GDPR

SOUHLAS KLIENTA S EVIDENCÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S POSKYTNUTOU LÉČBOU A PODMÍNKAMI SPOLUPRÁCE

SOUHLAS KLIENTA S EVIDENCÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, Fyzioterapie Bc. Iva Schimpfelová, Palackého náměstí 22, Rosice 665 01, IČO: 750 39 729, dává na vědomí, že zpracovává následující údaje za účelem evidence klientů:

  • Jméno a příjmení
  • Rok narození
  • Kontaktní telefon
  • Kontaktní e-mailová adresa
  • Pohlaví klienta/klientky

Fyzioterapie Bc. Iva Schimpfelová prohlašuje, že účelem zpracování osobních údajů je výlučně

evidence klientů. Poskytnuté údaje nebudou poskytovány třetím stranám. Doba zpracování osobních údajů je 5 let v souladu s §5 odst. 2 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb.

SOUHLAS KLIENTA S POSKYTNUTOU LÉČBOU

Fyzioterapie Bc. Iva Schimpfelová, Palackého náměstí 22, Rosice, 665 01, IČ:750 39 729, je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Fyzioterapie Bc. Iva Schimpfelová Vás v rámci informovaného souhlasu s navrhovanou léčbou poučí o prováděných úkonech, účelu, očekávaných výsledcích, možnostech komplikací a případných alternativních způsobech rehabilitace.

Klient(ka) prohlašuje, že byl(a) Bc. Ivou Schimpfelovou poučen(a) o prováděné terapii, účelu, možnostech komplikací a případných alternativních způsobech rehabilitace. Dále prohlašuje, že sdělil(a) veškeré okolnosti svého zdravotního stavu a nezamlčel(a) nic, co by mohlo negativně ovlivnit výsledek terapie. Při závažných a zásadních změnách ve zdravotním stavu klienta(ky), je klient (ka) povinen(a) tuto skutečnost neprodleně sdělit.

SOUHLAS KLIENTA S PODMÍNKAMI SPOLUPRÁCE

Podmínky spolupráce jsou:

  • Délka individuální terapie je 55 minut /25 minut, včetně zápisu provedených úkonů do zdravotnické dokumentace – karty klienta, pokud není dohodnuto jinak. Zbývající čas je nutný k převlečení klienta a přesunům tak, aby byl dodržen časový harmonogram.
  • Klient je povinen dodržovat dohodnuté termíny terapie.
    Nemůže-li se na dohodnutou terapii dostavit, omluví se mailem nebo SMS zprávou a to alespoň 24 hodin před dohodnutým termínem. Výjimkou jsou akutní stavy a nepředvídatelné události. Pokud termín není v dohodnutém čase zrušen, je na následující terapii účtováno storno ve výši 50 % z ceny dle platného ceníku na úhradu režijních nákladů. Jestliže se klient (ka) omluví později, než 24 hodin před termínem, předem zaplacený termín propadá.
  • Léčba není hrazena zdravotními pojišťovnami.

Klient(ka) prohlašuje, že informovaný souhlas četl(a) a měl(a) možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co považuje v souvislosti s evidencí osobních údajů, navrhovanou léčbou nebo podmínkách spolupráce za podstatné, a že tyto dotazy byly Bc. Ivou Schimpfelovou zodpovězeny.

Dále, že podaným informacím porozuměl(a) a považuje své poučení za dostatečné.

Na základě svobodné vůle klient(ka) prohlašuje, že SOUHLASÍ s výše uvedeným.

Byl(a) také poučen(a), že svůj souhlas může kdykoliv odvolat.